روانشناسی

اجتماعی، سیاسی، مذهبی

m2000

                                                                 بسم الله الرحمن الرحیم 
افسران - وقتی میگیــم  خدا کنــــد که بیـــایی  شایــــد او می فرماید  خدا کنـــــد که بخواهیـــد .